My Birthday!

mickeybar.jpg (1247 bytes)

 

 

bday11.jpg (47035 bytes)

Devon's Cake

 

bday6.jpg (57509 bytes)

Devon's Second Party Cake

bday2.jpg (39410 bytes)

Devon & Mommy at my Cake

 

bday3.jpg (47205 bytes)

Devon and Mommy at my Cake

cakebday.jpg (36807 bytes)

Devon's First taste of Cake!

bday1.jpg (39552 bytes)

Opening Birthday Presents!

 

bday4.jpg (41511 bytes)

Happy Birthday Boy!

bday5.jpg (39358 bytes)

Hmmmm.  1 year old?!

 

bday7.jpg (89328 bytes)

My Second Party!

bday8.jpg (117382 bytes)

Yup, I still like the frosting best!

 

bday10.jpg (103065 bytes)

My Birthday Mickey Outfit & Shoes

 

 

 

bday9.jpg (94417 bytes)

Me & Aunt Cathy!

devonandall.jpg (58788 bytes)

Me and my cousins on my birthday!
Morgan, Rania, Alonna, ME, Tanner

mickeybar.jpg (1247 bytes)